དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས། དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དང་། གཏམ་རྒྱུད། GIFs & Images

Download Pinterest Videos, Images, and GIFs Online

We are Working on Your URL!!

⚠️ Please Do Not Close This Page ⚠️

ཁྱོད་ཀྱིས་སྟབས་བདེའི་ངང་ང་ཚོའི་དགུན་ཁའི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ལ་སོང་ནས་དགུན་ཁའི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་བྱས་ཆོག ཁྱོད་ཀྱི་བརྙན་རིས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་ནས་ཕབ་ལེན་གྱི་མཐེབ་གཅུས་མནན་ན་ཆོག ཁྱེད་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་དེ་1080pའམ་ཡང་ན་ད་ཡོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་གཞན་དག་གང་རུང་གི་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་རེད།

དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས།

གལ་ཏེ་དགུན་ཁ་ནི་ཆེས་དགའ་བསུ་ཐོབ་པའི་མཐོང་ཚོར་གསར་རྙེད་སྟེགས་བུའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་ཁྱེད་རང་ཆེས་དགའ་བའི་ཉེར་སྤྱོད་གོ་རིམ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྱེད་གཅིག་པུ་གཏན་ནས་མིན། ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ཁབ་དུང་ཕྱུར་བཅུ ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བློ་སྒོ་འབྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་མི་དེ་ཚོ་རྙེད་སྐབས་ནམ་ཡང་ཡིད་སྐྱོ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་གཏན་ནས་བྱུང་མ་མྱོང་། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་ཚོར་ཅན་གྱི་དྲ་རྒྱ་འདིའི་སྟེང་ནས་ཁྱོད་རང་དགའ་བའི་ཁབ་ཅིག་མཐོང་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་པར་བསླུ་བྲིད་ཐེབས་སྲིད། དགུན་དུས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁབ་སྐུད་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཁབ་སྐུད་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་ རང་ཆེས་དགའ་བའི་ནང་དོན་ལེགས་སྒྲིག་དང་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཆོག་མོད། འོན་ཀྱང་དེས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་འདོན་སྤྲོད་བྱས་མེད། དེ་ནི་ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོང་བ་ཡིན།

དགུན་དུས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་ཡོ་བྱད་འདི་ནི་མི་རྣམས་ཧ་ལས་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དེས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་བར་ཁྱམས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་དཔེ་ཆའི་སྟེང་གི་ཁབ་སྐུད་ཕབ་ལེན ཁྱེད་ཚོས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ནི་དྲ་ཐོག་ནས་ཆེས་དགའ་བའི་དགུན་ཁའི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་ནས་ཁྱེད་རང་ཆེས་དགའ་བའི་དགུན་ཁའི་བརྙན་རིས་ཉར་ཚགས་བྱས་རྗེས་དྲ་ཐོག་ནས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་མཐོང་ཚོར་གྱི་ནང་དོན་གྱི་རིགས་དབྱིབས་དང་ཡང་ན་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་སྒྲིག་ཆས་གང་ཡིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་སྐར་མ་འགའི་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཚང་མ་ང་ཚོའི་ཕན་ཚུན་སྐུལ་འདེད་དང་སྤྱོད་མཁན་ལ་ཕན་པའི་འབྲེལ་མཐུད་ལ་ཐུགས་རྗེ ཁྱེད་ཚོའི་སྟབས་བདེའི་ཕྱོགས་སྟོན་ལ་ཆེད་དུ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་རེད།

ཕྱོགས་སྟོན་འདིའི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཁྱོད་ཀྱིས་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་ནས་སྟེགས་བུ་འདི་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱེད་པར་མཁོ་བའི་ཤེས་བྱ་ཡོད་ཚད་བརྒྱུད་ནས་ཁྱོད་རང་དྲ་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ད་བར་དུ་དགུན་ཁ་བཀོལ་སྤྱོད་མ་བྱས་ན། ང་ཚོས་ཁྱོད་ལ་ད་ལྟ་ མིང་ཐོ་འགོད་རྒྱུའི་གྲོས་འགོ་འདོན་རྒྱུ་ ཡིན། གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་རྟོག་བཟོའི་ཁབ་སྐུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་འཛུལ་བ་ནི་མི་རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་སུ་འཇུག་པ་ཞིག་རེད། འོ་ན་གང་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།

ད་དུང་ཀློག་དགོས་པ་ཞིག་ནི།

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་དགུན་ཁའི་སྟེང་ནས་ཉེ་ཆར་ལྟ་ཞིབ་བྱས་པའི་ཁབ་སྐུད་ལ་བལྟ་ཐུབ།
དགུན་དུས་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་གྲུ་གཟིངས་འཚོལ་ཞིབ་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས།

ཅི་ཞིག་ནི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཡིན་ནམ།

<་ཧྥན་གྱི་ཉམས་འགྱུར=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད།:400;”>”ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར། དགུན་དུས་ནས་རིགས་དབྱིབས་གང་དང་གང་གི་ནང་དོན་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ། ཕངས་པ་ཞིག་ལ་དེའི་ནང་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་གཅེས། དེ་ནི་ཏག་ཏག་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་ལག་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

<ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་

མཁན་ནི་ནམ >་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཆེས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་རྒྱན་འཇོག་ཅིག་རེད། དེ་ནི་བརྙན་ཕབ་ཁོ་ནར་མི་གཏོགས་པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་ཚོས་ད་དུང་ཁྱེད་ཚོའི་དགའ་ཕྱོགས་ཀྱི་པར་རིས་དང་། GIF། གཏམ་རྒྱུད་བཅས་ས་གནས་དེ་གའི་སྒུལ་ཤུགས་གསོག་ཉར་བྱེད་སར་གདམ་གསེས་དང་ཕབ་ལེན་བྱས་ཆོག འདིས་ཁྱེད་ཚོས་སླར་ཡང་ཁྱེད་ཚོའི་སྤྲིན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་ཁབ་སྐུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་གདམ་ག་ཡོད་པས། ད་ལྟ་ཁྱེད་ཚོར་དྲ་ཐོག་ནས་གཞི་གྲངས་གསོག་ཉར་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་མཚོན།

<་ཧྥན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;”>”ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་དྲ་ཐོག་གི་དགུན་དུས་ཕབ་ལེན་ཡོ་བྱད་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་པའི་དོན་ཆེན་ཞིག་ནི་ཕབ་ལེན་མ་བྱས་གོང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ནང་དོན་དེ་རྣམ་པ་མི དཔེར་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་GIFདེ་རི་མོ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཆོག་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ ང་ཚོའི་ཕབ་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཧྲིལ་པོར་ཁྱད་ཆོས་དང་ཕན་པ་ཡོད་པ་ནི་སྟབས་བདེ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཁྱོད་ལ་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་

<ཕྱིར

་འཐེན་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཕབ་ལེན >་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད།

<ཕྱིར་འགྱངས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མི་བྱེད་པར་ང་ཚོས་གཤམ >་གྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཕྱོགས་སྟོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཁྱོད་ལ་རོགས་བྱས་ཏེ་ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དགུན་དུས་

ཀྱི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ།

<ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;””>Pinterest image galleryལ་བབ་བསྟུན་མི་སྣས་སྤྱོད་གོ་ཆོད་ཅིང་བཅུག་ཆོག་པའི་དབྱུག་པ་འགའ་ཡོད། ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཆེས་མཐའ་མའི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་སྤྱོད་མཁན་གྱི་དགའ་ཕྱོགས་སེམས་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་ཡོད།

<ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད།:400;””ཁྱོད >་ཀྱིས་ཁབ་སྐུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་ཀྱང་སྲིད། སྐབས་འགར་ཁྱོད་ཀྱིས་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་གམ་ཡང་ན་པར་རིས་ཤིག་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཀྱང་ང་ཚོའི་དྲ་ཐོག་གི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ལ་བསྟུན་ནས་ཁབ་སྐུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་སླ།

<་ཧྥན་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ནི་”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;””>Followingནི་ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་འགག་རྩའི་ནུས་པ་ཡིན།

 • དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས།
 • དགུན་དུས་ཀྱི་པར་རིས་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།
 • དགུན་དུས་ཀྱི་Gif Downloader
 • དགུན་དུས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།

<ཕྱིར་རང་བཞིན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;””>Letཡིས་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་རེ་རེ་ལ་ཞིབ་ཕྲའི་སྒོ་ནས་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཡོད།

དགུན་དུས་

ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱིས་དགུན་དུས་ནས་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་བརྙན་ཕབ་ལ་རོགས་རམ་ཇི་ལྟར་བྱ་རྒྱུ།

<ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;””>Our Pinterestབརྙན་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་སྤྱོད་མཁན་ལ་རིན་མེད་ངང་སྤུས་ལེགས་ཀྱི་Mp4རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཁབ་སྐུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་རོགས་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་དྲ་ཐོག་ནས་ཆེས་ལེགས་པའི་དགུན་ཁའི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་འདོན་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རི་མོ་ཁང་དུ་དགུན་ཁའི་བརྙན་ཕབ་ཉར་ཚགས་བྱེད་པར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད།

ཁྱད་ཆོས།

<ཕྱིར་གཏོང་ནང་དོན་ནི་ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན >་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁ་ཤས་ཡིན།

  • ཚད་མཐོའི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པའི་བརྙན་ཕབ 720pནས་1080pབར་གྱི་གྲོས་ཆོད།(HDཡི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་། )
  • Fast ཕབ་ལེན།
  • <་ལི་ཡི་ཉམས་འགྱུར།=”font-weight:400;”aria-level=”1″>

བློས་འགེལ་ཆོག་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།

  • མཐོ་རིམ་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་དུས་
  • <་ལི་ཡི་ཉམས་འགྱུར།=”font-weight:400;”aria-level=”1″>

Secure video saving and reval

 • Ability to convert videos to MP4“སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

ད་དུང་ཀློག་དགོས་པ་ཞིག་ནི།

ཅི་ཞིག་གིས་དགུན་ཁའི་སྟེང་གི <་མུན་ནག་གི་དཔེ་དབྱིབས་ལ ><་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་གླེང་གཞི་ལ་དོ་སྣང >་https://pinterestvideodownloader.io/how-to-enable-dark-mode-on-pinterest/ བྱེད་དགོས་སམ

། དགུན་དུས་

ཀྱི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཇི་ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་སམ།

<་ཧྥན་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ནི་”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;””>our Pinterestབརྙན་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་དང་སྤྱོད་མཁན་ལ་ཕན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ཁྱེད་ཆེས་དགའ་བའི་བརྙན་རིས་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བར་ཁྱམས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་བརྙན་རིས་འགའ་ཡིན།

Pinterest Video Downloader

དགུན་

དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་ནས་དགུན་ཁའི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

  • <་ལི་རིམ་པ་གཅིག་གིས་”1″>

Copyཁྱོད་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་ཆེས་དགའ་བའི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་རིས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས།

  • <་ལི་རིམ་པ་གཅིག་གིས་”1″>

Goཡིས་ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དྲ་ངོས་སུ་ཕབ་ལེན་བྱས་པ་རེད།

  • <་ལི་རིམ་པ་གཅིག་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་

གི་འདྲ་བཤུས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་”1″>Paste

  • <་ལི་ཨ་ལི་ཡ་རིམ་པ=”1″>

Click on “ཕབ་ལེན་”གྱི་སྒྲོག་གུ

  • <་ལི་aria-level=”1″>

ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་པོ་བྱེད་པའི་བརྙན་རིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བདམས་ནས་“ཕབ་ལེན་སྦྲེལ་མཐུད་”བྱས་

  ཆོག

སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་བརྒྱུད་རྗེས་ཁྱེད་ཚོས་སྒྲིག་ཆས་བར་ཁྱམས་སུ་དགུན་ཁའི་བརྙན་ཕབ་སྟབས་བདེ་ངང་ཕབ་ལེན་བྱས་ཆོག ཁྱེད་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་ཕྱིས་སུ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཆོག།

དགུན་

དུས་ཀྱི་པར་རིས་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།

<ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”font-weight:400;””>Ourདྲ་ཚིགས་ཀྱིས་ད་དུང་དགུན་དུས་ཀྱི་པར་རིས་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་HDཔར་རིས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཆེས་དགའ། མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དེ་དག་གི་ཡུལ་སྐོར་མཐེབ་གནོན་ནས་མི་སེམས་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་པའི་རིན་གོང་གི་པར་རིས་བར་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རོགས་རམ་འོག་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པའི་པར་རིས་ཚང་མ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སླ།

ཁྱད་ཆོས།

<ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”font-weight:400;””ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་པར >་རིས་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི།

 • <ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་སྟངས=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 400;””>སྟབས་བདེའི་ངང་ཞུགས་ཆོག་པའི་རང་བཞིན
 • <ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་སྟངས།=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 400;””>མ་གནས་མེད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐབས།
 • <ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའི་ཉམས་འགྱུར།=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 400;””>མཉམ་འབྲེལ་བྱས་མེད་པའི་ཕབ་ལེན།
 • <ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 400;””>སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་HDཔར་རིས།
 • <་ཧྥན་གྱི་ཉམས་འགྱུར=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད།:400;””>མགྱོགས་མྱུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་
 • <་ཧྥན་གྱི་ཉམས་འགྱུར།=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 400;”””>བརྩི་སྲུང་བྱེད་ཆོག་པའི་མཛུབ་སྟོན།
 • <སྒྲ་དབྱིབས་=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 400;”””>འབུ་མེད་རྒྱབ་སྐྱོར།
 • <ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 400;”””>སྲུབས་ཀ་མེད་པའི་ནུས་པ།
 • <་ཧྥན་གྱི་ཉམས་འགྱུར།=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 400;””>100%ལེགས་པའི་ལས་ཀའི་དུས་ཚོད

<ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”font-weight:400;”>””དགུན་དུས་ཀྱི་པར་རིས་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱས་ནས་དེའི་ཆེས་ལེགས་པའི་ནུས་པ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་། སྔོན་ལ་ཇི་ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་གོ་བ་ལེན་གང་ཐུབ་བྱ། ང་ཚོས་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་སྟངས་དེ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་མོད། འོན་ཀྱང་ལག་བསྟར་མ་བྱས་གོང་གི་གོམ་རིམ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ན་ལེགས།

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་དགུན་དུས་ཀྱི་པར་རིས་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད

<ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་=”font-weight:400;””>་པར་རིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

 • <སྤྱིར་བཏང་གི་བཟོ་དབྱིབས་བདམས་ནས་”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;”>ཁྱོད་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་པར་རིས་ཡིན།
 • <་ཧྥན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ལ་མཐེབ་བཀྱག་བྱས་ནས་”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;”>on the ཚེག་རྡར་་པར་རིས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་ནས་འདྲ་བཤུས་བྱས།
 • Go<སྒྲ་དབྱིབས་=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད།:400;”ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་པར་རིས་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ལ་>་པ་
 • paste ཁྱོད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་ནས“ཕབ་ལེན་”<་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་འགྱུར་””ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;”>

དགུན་

དུས་ཀྱི་GIFsཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།

<་ཧྥན་གྱི་ཉམས་འགྱུར=”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད།:400;””>Pinterest གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི་མཐོང་ཚོར་གྱི་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། དགུན་དུས་ཀྱི་ནང་དོན་ནི་དེའི་རིགས་སྣ་མང་ཅན་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་ཡིན། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་པར་རིས་དང་། གཏམ་རྒྱུད། GIFs། བརྙན་ཕབ་བཅས་ཡིན། GIFཡིག་ཆ་ནི་འགུལ་སྐྱོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་མཚོན་པའི་འགུལ་རིས་སམ་ཡང་ན་འགུལ་རིས་རི་མོ་ཡིན།

<ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;””>ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་GIFཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་GIFརིམ་གཞག་གི་ཁབ་སྐུད་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་བར་ཁྱམས་སུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་པར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱིན་

ཁྱད་ཆོས།

  • <་ལི་ཡི་ཉམས་འགྱུར།=”font-weight:400;”aria-level=”1″>

སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་GIFའགུལ་རིས།

  • བདེ་བླག་ངང་ཕབ་ལེན་བྱ་
  • <་ལི་ཡི་ཉམས་འགྱུར=”font-weight:400;”aria-level=”1″>

མགྱོགས་མྱུར་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྨྲ་བ།

 • སྟབས་བདེ་ཡིན་ཡང་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་
 • 100%རིན་མེད་ཞབས་ཞུ།
 • སྔོན་ལ་ཐོ་འགོད་བྱེད་མི་དགོས།
 • ཚད་མེད་པའི་GIFཕབ་ལེན་བྱས་པ།
 • ཁྱེད་རང་གིས་དགའ་པོ་བྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་རེ་རེ་
 • ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཐོག་མའི་གྲོས་ཆོད།

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་ནས་GIFsཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན།

 • སྒོ་ཕྱེ་བ།དགུན་དུས་ཀྱི་ཉེར་སྤྱོད་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་
 • འཚོལ་ཞིབ།ཁྱེད་ཀྱི་གཟན་ཆས་ནང་གི་ད་ཡོད་ཀྱི་GFs
 • བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།ཁྱེད་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་GIF
 • མཐེབ་གནོན་བྱེདམུ་མཐུད་དུ་བཤད་སྐར་མ་གསུམ་<“font-weight:400;”>ད འདྲ་བཤུས་ GIFཔར་རིས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་པ།
 • འགྲོ་དགོས། ང་ཚོའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་པ དགུན་དུས་ཀྱི་GIFsཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།
 • འབྱར་བག་ཅན། ཕན་ཚུན་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྦྲེལ་མཐུད ཞིང་ཁའི་སྒམ་ཆུང་། ང་ཚོའི་ཁབ་ལེན་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་
 • མཐེབ་གནོན་བྱེདདེ་བཞིན་དུ། “ཕབ་ལེན་བྱ་དགོས།”མཐེབ་གཅུས

དགུན་

དུས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།

<་ཧྥན་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ནི་”ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ནི་400;””>ཁྱོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་རྗེས་སྙེག་བྱས་ཏེ་རིན་མེད་ངང་ང་ཚོའི་དགུན་ཁའི་གཏམ་རྒྱུད་ཕབ་ལེན་ཡོ་བྱད་སྤྱད་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་སྒུལ་ཤུགས་སྟེང་ཕབ་ལེན་བྱས་པ་རེད། ཁྱོད་རང་ཆེས་དགའ་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་མཁན་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་བ་ཐོབ་པ་དང་། ཁོ་ཚོའི་གཏམ་རྒྱུད་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཁོ་ཚོ་དྲ་ཐོག་ནས་སྐྱོབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་དགུན་ཁའི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་དང་མཉམ་དུ

ཁྱད་ཆོས།

   • འཕྲལ་མར་ཕབ་ལེན་བྱ་དགོས།
   • ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་མགྲོན་པོ་ཕབ་ལེན་
   • རིན་མི་དགོས་པར་གཏམ་རྒྱུད་ཕབ་ལེན
   • ཚད་མེད་པའི་སྒོར་དབྱིབས་ཀྱི་སྲུབས་མེད་ཞབས་ཞུ།
   • སྟབས་བདེའི་ངང་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་སླ་བའི་སྤྱོད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་མཐུད
   • MP4 ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར།
   • སྟེགས་བུ་མང་པོའི་འདེགས་སྐྱོར།
   • གཞི་གྲངས་བདེ་འཇགས་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་
   • བློས་འགེལ་ཆོག་པའི་ལས་ཀའི་དུས་ཚོད།

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་གཏམ་རྒྱུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་

<ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའི་དགུན་དུས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནི >་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བ་ཞིག་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་ལག་རྩལ་རང་བཞིན་བརྒྱུད་མི་དགོས།

་གཏམ་རྒྱུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

   • ལྟ་སྐོར་བྱེད་པ། ཕབ་ལེན་བྱེད་རིན་ཡོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟན་ཆས་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་དགོས།
   • བདམས་ཐོན་བྱུང་བ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད།
   • འདྲ་བཤུས་ གཏམ་རྒྱུད་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་པ།
   • འགྲོ་དགོས། ང་ཚོའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་པ དགུན་དུས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན།
   • འབྱར་བག་ཅན། ཕབ་ལེན་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གི་འདྲ་བཤུས་བྱས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་སྦྲེལ་མཐུད་
   • གསར་འགྱུར་དཔེ་སྐྲུན་ དེ་བཞིན་དུ། ཕབ་ལེན་གྱི་སྒྲོག་གུ

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་སྒྲིག་ཆས་གང་རུང་གི་སྟེང་ནས་ང་ཚོའི་དགུན་ཁའི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། – བརྙན་འཕྲིན་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་བ།

དགུན་དུས་ནས་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་བརྙན་ཕབ་དེ་ང་ཚོའི་ཕྱོགས་སྟོན་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་ལ་བརྟེན་ནས་སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་སྤྱོད་མཁན་ལ་མཛའ་མཐུན་དང་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འགྲན་རྩོད་བྱེད་མཁན་ལས་བརྒལ་ཡོད།.

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སྟེགས་བུ་མང་པོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ས་ཆ་གང་རུང་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་བདམས་པའི་སྒྲིག་ཆས་གང་རུང་གི་སྟེང་ནས་ང་ཚོའི་ཡོ་བྱད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད ང་ཚོས་གཤམ་གྱི་སྒྲིག་ཆས་གང་རུང་གི་སྟེང་ནས་དགུན་ཁའི་བརྙན་ཕབ་ཇི་ལྟར་ཕབ་ལེན་བྱེད་པར་འགྲེལ་བཤད་བྱས།:

   • PC
   • ཨའོ་མོན།
   • ལག་ཁྱེར་ཁ་པར།
   • སྒུལ་བདེའི་རང་བཞིན

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་གློག་ཀླད་དང་ལག་འཁྱེར་གློག་ཀླད་སྟེང་གི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་གློག་ཀླད་བཀོལ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་དགུན་ཁའི་གཟན་ཆས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ཕབ་ལེན་བྱེད་རིན་ཡོད་པའི་བརྙན་རིས་སམ་ཡང་ན་པར་རིས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ན། ང་ཚོའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ངེས.

PC/Laptopསྟེང་གི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གཤམ་གསལ་ལྟར།:

   • སྒོ་ཕྱེ་བ། དགུན་དུས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་དང་དྲ་ཚིགས། དྲ་འཛུལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཐོ་ཁོངས་སུ་བཅུག
   • འཚོལ་ཞིབ། འཚོལ་ཞིབ་ཁྱབ་ཁོངས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་ཁབ་སྐུད་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན།
   • འདྲ་བཤུས་ བདམས་ཟིན་པའི་བརྙན་ཕབ། URL དྲ་ངོས་ཀྱི་སྡོད་གནས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།
   • སྒོ་ཕྱེ་བ། ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།
   • འབྱར་བག་ཅན། ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གི་སྦྲེལ་མཐུད།
   • མཐེབ་གནོན་བྱེད དེ་བཞིན་དུ། ཕབ་ལེན་གྱི་སྒྲོག་གུ

ཨའོ་མོན་གྱི་དཔེ་དེབ་དང་ iPadསྟེང་གི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་ཇི་ལྟར་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་སམ།?

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་ཨའོ་མོན་གྱི་དཔེ་དེབ་དང་ iPadབེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་ང་ཚོའི་དགུན་ཁའི་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱད་དེ་ཨའོ་མོན་དང་ iPad galleryནང་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདམས་པའི་བརྙན་རིས་ཉར་ཚགས་བྱས་ཆོག.

ཁྱེད་ཀྱི་ཨའོ་མོན་གྱི་དཔེ་ཆའི་སྟེང་ནས་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་གྱི་:

   • སྒོ་ཕྱེ་བ། བདེ་འཇགས་ལྟ་ཀློག་ཆས། ཁྱེད་ཀྱི་ཨའོ་མོན་གྱི་དཔེ་དེབ་དང་ iPad
   • དྲ་འཛུལ། ཁྱེད་ཀྱི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྩིས་ཐོའི་ཨང་གྲངས་ལ་
   • བདམས་ཐོན་བྱུང་བ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་བརྙན་རིས་དང་བརྙན་ཕབ། Copy བརྙན་ཕབ་ཀྱི་URL
   • ལ་སོང་། ང་ཚོའི་འདི་དག དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས།
   • འབྱར་བག་ཅན། འདྲ་བཤུས་བྱས་པའི་བརྙན་རིས་URLདེ་ཕབ་ལེན་སྒམ་ནང་དུ་བཅུག་པ།
   • གསར་འགྱུར་དཔེ་སྐྲུན་ དེ་བཞིན་དུ། ཕབ་ལེན་གྱི་སྒྲོག་གུ ད་གཟོད་ཕབ་ལེན་བྱེད་འགོ་ཚུགས།

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་སྟེང་གི་ཆེས་ཆེ་བའི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་

ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་སྟེང་གི་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་:

   • དང་པོ། ཐོ་འགོད་བྱེད་པ། ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་ནང་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཐོ་ཁོངས་སུ་བཅུག
   • ད་ལྟ། བརྙན་རིས་བདམས་པ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པ་ཡིན།
   • འདྲ་བཤུས་ ས་གནས་ཀྱི་ཨར་ཁང་ནས་བརྙན་ཕབ་འདིའི་URL
   • Now visit our Pinterest downloader
   • Paste the copied URL into the field present on the homepage
   • Click the download button to start your Pinterest video download on iOS

ད་དུང་ཀློག་དགོས་པ་ཞིག་ནི།:

How to Print Board on Pinterest

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་ཨན་ཏུང་གི་སྒྲིག་ཆས་སྟེང་གི་དགུན་ཁའི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་?

ཨན་ཏུང་གི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་དུ་དགུན་དུས་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ན།:

   • སྒོ་ཕྱེ་བ། ཁྱེད་ཀྱི་ཨན་ཏུང་གི་སྒུལ་བདེའི་སྟེང་གི་ཆེས་དགུན་ཁའི་ཉེར་སྤྱོད་.
   • ཁྱོད་ཀྱི་རྩིས་ ཐོའི་ཨང་གྲངས་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས།
   • ནང་དུ་འཛུལ་བ། འཚོལ་ཞིབ་འདྲི་རྩད་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲོ་སྣང་གི་ཁབ་སྐུད་འཚོལ་བའམ་ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གཟན་ཆས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས།.
   • བདམས་ཐོན་བྱུང་བ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་བརྙན་རིས་དེ་ཡིན།.
   • འདྲ་བཤུས་ བདམས་ཟིན་པའི་བརྙན་རིས་ཀྱི་URLཡིན།.
   • འབྱར་བག་ཅན། ང་ཚོའི་དགུན་དུས་ཕབ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་མཐེབ་གཅུས་འགྲམ་གྱི་ཞིང་ཁའི་ནང་དུ་འདྲ་བཤུས་བྱས་པའི་URL
   • ཕབ་ལེན་ ་གྱི་སྒྲོག་གུ ཤོག་ངོས་གཙོ་བོའི ་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད། .
   • དེ་ནི་ ཕབ་ལེན་བྱ་དགོས། འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད།.

 

Pinterest བཙན་གྱི་ནང་དོན་སྣོད་དགའ་ཡིག་པའི་ལྟེ་གནས

སྣོན་འཛིན་ཚད་ལྡན་འགྱོ་བཙུགས་ལེན་མཁན་པར་བཟོ་བ་མིན་འདུག
Pinterest གཞི་ལས་འབྱུང་ཡི་དགོ་འདུག འདིའི་སྒྲོམ་ཡི་ཞབས་ཏོག་བཙུགས་པ་སྟེ་སྲུང་བ་བཅོས་པས་བཟོ་བ་མིན་འདུག་ཡོད་པའི་Pinterest རྒྱུན་རིང་འབྱུང་གི་འགྲེལ་དགོས་སྒྲོམ་ཡིག་ཡིན་ནང་པའི་ནང་དོན་སྣོད་དགའ་ལེན་མཁན་པའི་སྣོན་འཛིན་ལས་འབྱུང་གི་དགོས་པ་ཡིག་ཚོགས་སྣང་འགྱོ་རྩོམ་སྒྲིགས་བརྗོད་གཞུང་འབྱུང་འདིའི་དུས་ཡོད་སྒོར་དབྱེ་བརྗོད་པ་ནི་བཟོ་བ་བཅོས་པས་སྣོན་འཛིན་ནང་གནས་ཡོད་པའི་སྒྲོམ་དགོས་སྒྲོམ་སྣོན་འཛིན་ཡིག་སྣོད་རེད་འབྲེལ་བཤད་སྲུང་བརྗོད་བཞག་འབྱུང་
”ངེས་པའི་མཚན་གྱི་བསྣུན་བཞག་ཡིག་མཁན་ཚོགས་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ན་mp3
སློབ་ཆས་འདས་མོས་བསྐྱེད་དེ་བའི་མཚན་གྱི་དོན་གསལ་བ་མིན་འདུག
ཉེན་ཆས་སྣོན་འཛིན་མཁོ་འགྲོས་ལུ་Pinterest གལ་ཏེ་དབང་སྤྱོད་གཏང་སྲོང་འདི་མང་ཚོགས་ཡོད་མི་འདུགབཅས་པས་Pinterest ཉོ་སྲོལ་འདི་འདིའི་སྣོན་འཛིན་དགོས་པ་Pinterest སྣོན་འཛིན་གནས་ཡོད་སྣོན་འཛིན་mp4 སྒྲོམ་བརྗོད་ལྡོག་1080p སྒྲོམ་དུས་
Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག
Pinterest བསྣུམས་སྒྲོམ་ལས་འབྱུང་1080p སྒྲོམ་གྱོན་
Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest ཉོ་སྲོལ་གཞན་གྱི་mp3 སྒྲོམ་བརྗོད་ལྡོག་འདི་སྒྲོམ་རྣམ་གྲངས་འདི་གནང་སྒྲོམ་བརྗོད་གཅིག་1080p སྒྲོམ་ལྡོག་100%བརྗོད་
Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་གང་ཤེས་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་དང་བདེ་འབྱུང་སྣོན་འཛིན་1080p སྒྲོམ་བརྗོད་
Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་རང་དབང་སྦྱོང་ལས་མང་བ་བརྗེས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྒྲོམ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཡོད་པའི་བསྣུས་མང་རུང་དོན་བདུན་སྤྲོད་རུ་མིན་འདུག
Pinterest གནས་གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གལ་ཏེ་སྲོལ་བརྗོད་རྡོ་མཚན་གྱི་སྒྲོམ་དགོས་གློག་པའི་སྣོན་འཛིན་འདུག་གསརཔ་དང་སྐུ་ཚིགགྲོང་སྲོང་PC Windows, Mac, Android, iOS, etc.
Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་གནས་ཚོགས་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ལྡན་པའི་སྣོན་འཛིན་གྲོང་སྲོང་གལ་སྟེ་བཅོས་སའི་དུས་སྐུ་ཚིག་དང་སྦྲོལ་བཞིན་མི་སྒྲོམ་བསྟུན་གསང་བརྗོད་དང་སྒྲོམ་བསྟུན་བཞག་བསྣུས་མང་རུང་བདུན་སྤྲོད་གྲོང་སྲོང་གསལ་ཡོད་མི་འདུག་
Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་ཡོད་མི་འདུག་གནས་ཡོད་པའི་གྲོང་རིང་སློབ་ཆས་བདེ་སྤྲོད་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་སྣོན་འཛིན་སྐུ་ཚིག་གར་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་མུ་གི་གྲོང་རིང་རྡོ་བསྐྱེད་པའི་གྲོང་རིང་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་ཡོད་མི་དང་གྲོང་རིང་འདི་དགོས་པ་མཉེས་ཁག་གཞན་ལས་བསྟུན་ནང་གསལ་བརྗོད་ཡོད་མི་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་བསྐུར་གཞན་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་འདུག་གསརཔ་དང་སྒྲོང་སྲོང་དགོས་པ་རུ་མཉེས་ཁག་བཞན་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་བསྐྲུན་གསལ་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་སྐྱོབ་ཆས་བདེ་སྤྲོད་རེད་སྦྱོང་མི་འདུག་ཡོད་མང་བསྣུས་ཆས་ཕལཝ་སྐྱོབ་གྱི་ཡོད་པའི་བསྣུས་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་རྒྱུན་གྱི་ཡོད་པའི་གྲོང་རིང་རང་བཞག་སྲིན་མས་སྤྲོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་གནས་ཚོགས་གྲོང་རིང་དགོས་པ་ཡང་སྲོལ་བར་སློབ་ཆས་བདེ་སྤྲོད་ལག་མང་སྣོན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པའི་གྲོང་རིང་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་རྩོམ་གནས་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དུས་སྐུར་མང་བསྐྲུན་གསལ་ཡོད་མི་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞག་རུང་བཞག་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་གྲོང་རིང་འདུག་རུང་བཞག་སྣོན་བསྐྲུན་གསལ་ཡོད་མི་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་ཁག་སྦྲོད་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དུས་སྦྲོལ་བར་དང་གྲོང་རིང་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་སྦྲུན་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་གྲོང་རིང་རྒྱུན་གྱི་ཡོད་མི་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་ཆོག་སྒྲོམ་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་ཆོག་སྒྲོམ་དུས་སྒྲོང་ཆེན་སྣོན་འཛིན་དང་དོན་བསྐྲུན་དུས་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་ཆེད་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་ཆེད་ཡོད་མི་འདུག་

Pinterest གནས་ཡོད་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་ནང་གི་དུས་ཚོགས་ཁག་སྦྲོད་རུང་གི་གྲོང་རིང་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་གི་དུས་ཚོགས་རྒྱུན་གྱི་གྲོང་རིང་དང་གསལ་གྱི་དོན་གཞག་གི་དུས་ཚོགས་ལེ་ཡོད་མི་འདུག
Pinterest གནས་ག་རུ་བསྐྱེད་པའི་སྣོན་འཛིན་ཁག་སྦྲོད་རུང་གྲོང་རིང་དང་གསལ་གྱི་གྲོང་རིང་དང་གསལ་གྱི་གྲོང་རིང་དང་གྲོང་རིང་

Disclaimer: All videos and images you download using our tool are downloaded from our CDN respective servers. We do not host any pirated or copyright content on our pinterest video downloader.

© 2022 All rights reserved by Pinterestvideodownloader.io